Hrana   Biohemija i uloga - znatan deo mangana nalazi se u lipidima vezan za linolnu i linolensku kiselinu; - u serumu je vezan za beta globulin; - ulazi u sastav enzima: piruvat karboksilaze (glikoneogeneza), enolaze (glikoliza; magnezijum umesto mangana može biti kofaktor enolaze, a koju inače inhibiše fluor), superoksid dismutaze (u mitohondrijalnom matriksu). Joni mangana specifično aktiviraju: arginazu, fosfatazu (u krvi i kostima) i holinesterazu. Ulazi u sastav enzima koji učestvuju u metabolizmu holesterola; - aktivnost oksidaza... Nastavak teksta »